Regulamin

§ 1 Definicje
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Opłata – określona należność pieniężna za świadczoną Usługę przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana jest każdorazowo przy wybranej przez Użytkownika Usłudze.
3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usługi.
4. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://grobybliskich.pl/, prowadzona przez Usługodawcę, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca składanie Zamówień.
5. Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem.
6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę dla Użytkownika polegająca na sprzątaniu grobów oraz dekoracji grobów na wskazanym cmentarzu i w określonym terminie.
7. Usługodawca – USŁUGI SJ SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001092416, NIP 5273102529, REGON 527991899.
8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która skorzystała z Serwisu w celu skorzystania z oferowanej Usługi.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz warunki zawierania Umów na odległość za pośrednictwem Serwisu.
2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż usług sprzątania grobów oraz dekoracji grobów.
3. Szczegółowy zakres, terminy realizacji oraz ceny Usług określone są na stronach Serwisu.
4. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga zawarcia Umowy i akceptacji przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

§ 3 Warunki świadczenia Usług
1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zasad ochrony konsumentów i danych osobowych.
3. W celu złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia i podania wszystkich wymaganych danych.
4. Opłata za wybraną Usługę uiszczana jest z góry.
5. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy. Użytkownik otrzymuje powiadomienie na adres e-mail z informacją o aktywacji Usługi.
6. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,
b. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
7. W przypadku usług wymagających indywidualnego doprecyzowania warunków świadczenia, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów.
8. Wszelkie płatności dokonywane są w złotych polskich (PLN).
9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa.

§ 4 Prawa i obowiązki stron
1. Użytkownik ma prawo do:
a. dokonywania zakupów w Serwisie zgodnie z Regulaminem,
b. otrzymywania informacji o statusie realizacji Usługi,
2. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
4. Usługodawca zobowiązuje się do:
a. realizacji Usługi zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie,
b. ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych,
c. informowania Użytkowników o wszelkich zmianach w Regulaminie i warunkach świadczenia Usług.

§ 5 Reklamacje
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w terminie 14 dni od daty wykonania Usługi.
2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
3. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
4. Reklamacje Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@grobybliskich.pl.

§ 6 Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osoby, której dane dotyczą, określa Polityka Prywatności.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji Usług przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem.

Data ostatniej aktualizacji: 05.03.2024